Disclaimer voor de toegang tot en het gebruik van de website van E-Care Reverse Logistics B.V.:


Vrijwaring

Tekst
E-Care Reverse Logistics B.V. heeft alle informatie op deze website zorgvuldig gecontroleerd en doet haar uiterste beste deze te verdiepen en up-to-date te houden. Niettemin geeft E-Care Reverse Logistics B.V. geen enkele garantie met betrekking tot volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welk informatie op deze Website ook. E-Care Reverse Logistics B.V. wijst elke verplichting tot updating van deze informatie van de hand. E-Care Reverse Logistics B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment deze voorwaarden te actualiseren via deze pagina. U bent gebonden aan elke revisie en u wordt daarom geadviseerd periodiek de voorwaarden op deze pagina opnieuw te bezien.

Hyperlinks
E-Care Reverse Logistics B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites, van waaruit of waarnaar deze E-Care Reverse Logistics B.V. website wordt verwezen.

Gebruik
Noch E-Care Reverse Logistics B.V. noch enige andere derde die betrokken is bij het maken van deze website is aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortkomen uit de toegang tot, het gebruik van of het uitgaan van (informatie uit of de inhoud van) deze website, inclusief mogelijke virussen die uw computer kunnen infecteren.

Copyright
E-Care Reverse Logistics B.V. geeft u hierbij het recht kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, op te slaan en te reproduceren, mits onder de volgende voorwaarden: (gedeelten van) deze website mag (mogen) alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden en mag (mogen) niet worden verspreid met commerciële of politieke doeleinden; (gedeelten van) deze website mag (mogen) niet worden veranderd op welke wijze dan ook; op elke kopie of gedeelte daarvan moet worden vermeld dat de kopie afkomstig is van de E-Care Reverse Logistics B.V. -website.

Website privacy policy
E-Care Reverse Logistics B.V. acht zich verplicht uw privacy op deze website te beschermen. Zij neemt daartoe redelijke voorzorgsmaatregelen om alle informatie die verkregen is van bezoekers zeker te stellen tegen onbevoegd gebruik.

Anonieme bezoeken
Indien u onze website bezoekt zonder ons te vertellen wie u bent of informatie over uzelf te openbaren, zal E-Care Reverse Logistics B.V. niettemin enige gegevens verzamelen, betreffende de domeinnamen. Deze informatie wordt verzameld om statistisch het aantal bezoeken, de bezoektijd op de website en de respectieve pagina's te meten. E-Care Reverse Logistics B.V. gebruikt deze informatie om het gebruik te monitoren en de inhoud van haar website te verbeteren. E-Care Reverse Logistics B.V. zal geen andere informatie van anonieme bezoekers verzamelen.

Benoemde bezoeken
Indien u onze website bezoekt om informatie te vragen (zoals brochures) of om feedback te vragen, is het nodig dat E-Care Reverse Logistics B.V. uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail, postadres en telefoonnummer) of uw specifieke belangstelling (zoals productinformatie) kent. E-Care Reverse Logistics B.V. gebruikt deze persoonlijke gegevens alleen voor deze doeleinden. E-Care Reverse Logistics B.V. kan derden inschakelen om de verzoeken af te wikkelen.

Cookies
E-Care Reverse Logistics B.V. wil u behulpzaam zijn bij de toegang tot haar website door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen, zodat u bij een volgende bezoek door ons zult worden herkend. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt of zodanig dat uw browser cookies weigert.

Producten
Alle informatie op deze website door of namens E-Care Reverse Logistics B.V. verstrekt met betrekking tot haar producten, zij het in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, steunt op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, doch E-Care Reverse Logistics B.V. stelt zich geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor toepassing, verwerking of ander gebruik van voornoemde informatie en producten, noch voor de gevolgen daarvan.

Trademarks
Alle trademarks die op deze website worden getoond zijn zowel geregistreerde als ongeregistreerde trademarks van E-Care Reverse Logistics B.V. of derden. Uit niets op deze website kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op deze trademarks is gegeven zonder schriftelijke toestemming van E-Care Reverse Logistics B.V. of deze derden. Elk misbruik van deze trademarks op deze website en in de inhoud van deze website is strikt verboden.

Toepasselijk recht en geschillen
E-Care Reverse Logistics B.V. beheert deze website ("www.e-care.nl") vanuit haar hoofdkantoor in Nederland. Bij toegang tot deze website komen zowel u als E-Care Reverse Logistics B.V. overeen dat Nederlands recht van toepassing is op het gebruik van deze website. U en E-Care Reverse Logistics B.V. komen eveneens overeen dat eventuele geschillen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Arnhem.

E-Care Reverse Logistics B.V.